S vývojem elektronických komunikačních technologií a digitalizace médií se proměňuje i prostředí ochrany autorských práv a bezpečnosti na internetu. Cílem předmětu je seznámit účastníky studia se základními koncepty fungování právní regulace internetu a zároveň vybavit čtenáře základními návyky a dovednostmi pro zajištění bezpečnosti dat a elektronické komunikace - to vše za pomoci stručného obecného výkladu a praktických příkladů v jednotlivých oblastech.