Studium ICT koordinátor vede ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů – studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a  komunikačních technologií je určeno učitelům, kteří chtějí vykonávat funkci učitele-metodika informačních a komunikačních technologií. Studium je zaměřeno na získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti užití informačních a komunikačních technologií (dále „ICT“) ve vzdělávacím procesu.

 

Hlavním cílem vzdělávání je prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb.

Cílem předmětu je naučit absolventy tvořit databáze a pracovat s databázovým systémem, manipulovat s daty prostřednictvím databází z webu a znát principy relačních databází, systémů řízení báze dat a návrhů databází včetně normalizace datového modelu.

Cílem předmětu je získat praktické dovednosti při tvorbě 3D grafiky na PC s využitím vhodného software (Cinema4D a další doplňkový software). Vytvořené scény, modely a další prvky je možné využít i pro výukové účely v prostředí základních škol.

CAD systémy a konstruování na PC se zaměřují na počítačovou podporu technického kreslení v technických oborech. Cílem předmětu je seznámení s CAD systémy v technickém kreslení, se základními příkazy a postupy při tvorbě výkresové dokumentace. Důraz je kladen na zvládnutí kreslení s využitím CAD programů. Problematika CAD a konstruování na PC zahrnuje ukázky výkresů, námětů do škol a zájmových kroužků a rozšiřuje v tomto směru oblast působnosti ICT koordinátora.

Současnou techniku si nedovedeme představit bez řídících elektronických systémů. Využití robotických systémů může do výuky přinést mnoho nového, zajímavého, lepší názornost i zvýšit motivaci žáků pro výuku. Pochopení činnosti mechanických systémů řízených procesorovými elektronickými systémy je současným trendem techniky a je zásadní pro budoucí konstruktéry

Interaktivní animace nejsou jen doménou her, ale také multimediálních CD, různých průvodců i výukových opor. Flash nabízí snadné řešení takových animací i naprostým laikům a čistým grafikům. Na druhou stranu si zde na své mohou přijít i skalní programátoři, kteří mohou snadno pomoci grafikům oživit jejich výtvory.

S tendencí k využití počítačů ke vzdělávacím účelům se setkáváme již v samotných počátcích zavádění výpočetní techniky. Dnes e-learningové systémy – např. elektronický výukový systém LMS Moodle - běžně podporují proces výuky. Cílem předmětu je seznámit účastníky se základy prostředí výukového systému Moodle a se zásadami tvorby výukových opor v systému LMS Moodle.

Náplní předmětu je založena na kurikulu Cisco IT Essentials a pokrývá látku IT technika z pohledu stavby, konfigurace a správy PC a řešení problémů v oblasti ICT. V teoretické i praktické rovině získá posluchač znalosti a dovednosti ke spravování zařízení informačních a komunikačních technologií.

Náplní předmětu jsou detailnější informace o fungování počítačových sítích, adresaci, směrování  a přepínání s využitím běžných síťových prvků. Náplně je koncipována na základě materiálů Cisco networking academy CCNA.  

Závěrečnou prací student studia ICT koordinátor prokazuje porozumění oblasti informačních a komunikačních technologií. Práce může být teoretická, teoreticko-praktická se zaměřením na problematiku využívání ICT na základních školách, součástí práce je využívání citací a zdrojů.

Náplní ICT koordinátora může být i plánování volnočasových aktivit v rámci školy, ale rovněž by měl být obeznámen s tím, jakým způsobem dnes žáci běžně využívají ICT ve svém volném čase a být tak i nápomocen svým kolegům. Cílem tohoto předmětu je obeznámení s aktuálními trendy v digitální zábavě žáků a rovněž možnosti využití ICT školy k mimoškolním volnočasovým aktivitám, které škola může nabídnout.

Oblast aktuálních zdrojů informací a výukových objektů nabízí prostředek k rozvoji informatického vzdělávání. ICT, citace a etické zacházení s informacemi, trendy a novinky v této oblasti rozšiřuje informační vzdělávání o důležité aspekty. Přehled a orientace v oblasti zdrojů informací, práce s internetovými a literárními zdroji je důležitou složkou fungování ICT koordinátora.

Náplní předmětu jsou technologie lokálních počítačových sítí a internetová konektivita. Předmět se zabývá stavbou počítačové sítě, síťovými prvky a jejich základní konfigurací, adresací, využitím bezdrátových technologií a správou sítě zaměřenou na prostředí základních škol. 

Po absolvování tohoto předmětu studenti získají přehled o možnostech počítačové podpory osob se zdravotním postižením s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám podle typu jejich postižení (zrakové postižení, sluchové postižení, tělesné postižení, specifické poruchy učení,…).

Předmět moderní technologie se zaměřuje na nové technologie a jejich využití ve školství. Cílem předmětu je pohled do současnosti a budoucnosti v oblasti moderních technologií. Důraz je kladen na trendy v didaktické technice - v hardware a software pro osobní počítače, tablety a prostředky implementace informačních systémů. Je zmíněno pedagogické a didaktické hledisko v oblasti moderních technologií a jejich využití ve škole. Porozumění současným a budoucím trendům v moderních technologiích je důležitou složkou rozvoje ICT koordinátora v této oblasti.

Projektová výuka je považována za velmi efektivní metodu v souvislosti s naplňováním klíčových kompetencí vymezených v RVP. Snaha propojit poznatky z různých oblastí však klade nemalé nároky na tvůrce projektů nejen ve fázi přípravy projektu. Stále častější je proto nasazení ICT a jeho využití v rámci nejrůznějších projektů. Cílem předmětu je seznámit účastníky studia se smyslem a metodikou projektového vyučování s podporou ICT, osvojit si postupy práce s dostupnými nástroji. Pozornost bude věnovaná také příkladům tzv. „Dobré praxe“.

Softwarové produkty, podporující komplexní řízení činnosti školy, včetně prezentace a komunikace s veřejností, se postupně stávají neodmyslitelnou součástí stále většího počtu škol. Cílem předmětu je seznámit účastníky studia se současnými trendy v oblasti informačních systémů, ozřejmit vybrané postupy a nástroje. Součástí předmětu je také úvod do znalosti HTML, CSS a dalších technologií pro tvorbu webu včetně možností tvorby webu a přehledu redakčních systémů.

S vývojem elektronických komunikačních technologií a digitalizace médií se proměňuje i prostředí ochrany autorských práv a bezpečnosti na internetu. Cílem předmětu je seznámit účastníky studia se základními koncepty fungování právní regulace internetu a zároveň vybavit čtenáře základními návyky a dovednostmi pro zajištění bezpečnosti dat a elektronické komunikace - to vše za pomoci stručného obecného výkladu a praktických příkladů v jednotlivých oblastech.

Náplní předmětu jsou informace z pohledu bezpečné práce na PC – počítač jako elektrické zařízení, bezpečnost při opravách hardware, požární bezpečnost a likvidace nebezpečných materiálů. Součástí předmětu je hygiena a ergonomie při práci s PC – uspořádání učebny a pracoviště, zdravotní rizika při dlouhodobém využívání ICT, plánování přestávek a cvičení pro prevenci zdravotních problémů.

Přehled o využívaných a plánovaných technologií na škole je nedílnou součástí práce každého ICT koordinátora. Cílem tohoto předmětu je seznámit účastníky studia podrobně s tvorbou a úskalími tvorby dobrého ICT plánu od analýzy stavu pracovního prostředí a technologických řešení až po plánování dalších kroků a úprav k dosažení požadovaného stavu ICT na škole.

V oblasti informačních a komunikačních technologií se můžeme setkat s mnoha anglickými termíny. Cílem předmětu je seznámit účastníky studia s mnoha anglickými odbornými termíny a to nejen po stránce překladu do českého jazyka, ale hlavně po stránce významové. Přehled a pochopení anglických termínů je základem i pro absolvování dalších předmětů v rámci studia ICT koordinátora.

Předmět se zabývá pedagogickými přístupy ke vzdělávání s podporou počítačových technologií, zejména internetu, multimediálních prostředků i výukových programů. Obsahuje také informace o internetové komunikaci a využití informačních zdrojů určených k podpoře výuky. Na základě znalostí uznávaných teorií učení, didaktických teorií (behaviorismus, kognitivismus/instruktivismus a konstruktivismus) seznamuje s netradiční teorií učení formováním spojení v síti – s konektivismem.