Cílem předmětu je: a) získat základní schopností a dovedností úspěšně organizovat a řídit vyučovací proces v technických předmětech a v předmětech obsahujících tématiku informačních technologií b) osvojit si vědomosti a dovednosti pro práci s interaktivní tabulí c) pochopit a používat interaktivní formu výuky s použitím interaktivní tabule a jejího příslušenství

Flash Hrou - Vývoj

Náplň předmětu Elektrotechnika 1 se svou problematikou zaměřuje na opakováni základních znalostí a dovedností z oblasti matematiky a elektrotechniky. Dále se věnuje základním elektrotechnickým pojmům, jevům a obvodovým řešením včetně základních výpočetních metod v elektrotechnice a elektronice. Zabývá se také výrobou a distribucí elektrické energie.

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit a popsat funci jednotlivých součástí PC; porozumí principům činnosti PC, adresaci, zpravování a uložení dat; získá předled o základech počítačových sítí, bezpečnosti a virové ochraně; získá potřebné znalosti k absolvování závěrečné zkoušky oboru;

Předmět úzce navazuje na předchozí předměty studia a vyžaduje znalosti z těchto předmětů. Především pak TE2BP_ZVT.

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: zpracovávat data pomocí kancelářských aplikací; využívat pokročilé funkce textových editorů pro svoji práci; využívat pokročilé funkce tabulkových editorů; vytvářet výukové prezentace; orientovat se v oblasti tvorby www stránek; dodržovat pravidla citací a typografie

Po ukončení předmětu by student měl být schopen využít základní znalosti z oblasti využití počítače na 1. stupni ZŠ. Znát teoretické principy funce PC a prakticky pracovat s prostředky výpočetní techniky v rozsahu nutném k výuce na 1. stupni ZŠ podle RVP ZV.

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: zpracovávat a samostatně tvořit v oblasti 3D grafiky; modelovat, aplikovat materiály a osvětlení na 3D scénu; vytvářet jednoduché 3D animace; vytvořit samostatně scénu a finální render v aplikaci CINEMA 4D;

Předmět navazuje na DVT1. Student prokáže schopnost orientovat se v oblasti výuky VT na ZŠ a samostatně vést výuku ve všech oblastech probíraných na KTEIV.

Kurz je zaměřen na širší možnosti využití počítačové grafiky v nejen školní praxi. Na konci tohoto kurzu student: porozumí teoretickým základům počítačové grafiky; bude schopen vysvětlit základní pojmy z PC grafiky; osvojí si praktické dovednosti pro práci s vektorovou, rastrovou, 3D grafikou a zpracováním digitální fotografie;

Po ukončení předmětu by student měl být schopen využít základní vědomosti a dovednosti při práci s přírodními, textilními a technickými materiály a aplikovat získanou inspiraci pro pracovní činnosti předškolních dětí v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.