Po absolvování předmětu budou studenti schopni:
Orientovat se v možnostech a využití širšího spektra programového vybavení k tvorbě didaktických pomůcek na PC.
Využívat grafický software k přípravě pracovních listů a dalších pomůcek.
Efektivně využívat PC k tvorbě interaktivních didaktických pomůcek.
Vytvořit samostatně didaktickou pomůcku s možností praktického využití v edukaci žáků.

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: zpracovávat data pomocí kancelářských aplikací; využívat pokročilé funkce textových editorů pro svoji práci; využívat pokročilé funkce tabulkových editorů; vytvářet výukové prezentace; orientovat se v oblasti tvorby www stránek; dodržovat pravidla citací a typografie

Na konci tohoto předmětu bude student schopen: 1. ovládat jazyky pro tvorbu www stránek, zapisovat www kód pomocí HTML/XHTML a CSS; 2. navrhovat vzhled www stránek ve vhodném grafickém editoru a využít grafických prvků k sestavení webu; 3. tvořit kompletní www stránky přímým zápisem kódu; 4. orientovat se v technologiích pro tvorbu statického a dynamického webu – skripty a databáze; 5. použít a nainstalovat některý z běžných redakčních systémů pro vytvoření www stránek;

Cílem předmětu je: a) získat základní schopností a dovedností úspěšně organizovat a řídit vyučovací proces v technických předmětech a v předmětech obsahujících tématiku informačních technologií b) osvojit si vědomosti a dovednosti pro práci s interaktivní tabulí c) pochopit a používat interaktivní formu výuky s použitím interaktivní tabule a jejího příslušenství

Cílem tohoto kurzu je získat zkušenosti, odborné znalosti a samostatnost v řešení konkrétních (nejen) grafických projektů.

Materiály a odkazy pro PC kurzy U3V

Náplň předmětu se svou problematikou zaměřuje na pochopení a získání základních znalostí a dovedností z oblasti digitální techniky. Seznamuje s jejími základními pojmy, způsoby návrhu a použití číslicových obvodů, činnosti nejrozšířenějších typů převodníků, kombinačními i sekvenčními obvody.

Náplň předmětu Elektrotechnika 2 se svou problematikou zaměřuje na domácí rozvody elektrické energie a běžně používané domácí spotřebiče.

Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen diskutovat o základních diagnostických a terapeutických metodách využívaných v lékařství a pojmenovat základní přístrojovou techniku, která se v jednotlivých lékařských oborech používá.

Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen shrnout a posoudit základní problematiku spojenou s provozem a ekonomikou vlastní domácnosti a diskutovat o začleňování mladých lidí do samostatného života.

Po ukončení předmětu by student měl být schopen využít základní vědomosti a dovednosti při práci s přírodními a technickými materiály a aplikovat získanou inspiraci pro pracovní činnosti předškolních dětí v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
Po ukončení předmětu by student měl být schopen využít ve výuce pracovních činností na prvním stupni základních škol základní znalosti z oblasti použití a zpracování technických a přírodních materiálů – papír, přírodniny, textil, kovy a dále využít práci se stavebnicemi.

Kurz je zaměřen na širší možnosti využití počítačové grafiky ve školní praxi. Na konci tohoto kurzu student: porozumí teoretickým základům počítačové grafiky; bude schopen vysvětlit základní pojmy z PC grafiky; osvojí si praktické dovednosti pro práci s vektorovou, rastrovou, 3D grafikou a zpracováním digitální fotografie; Kurz si klade za cíl seznámit studenty s PC grafikou v širším kontextu a nasměrovat je k dalšímu samostatnému rozvíjení dovedností v různých grafických aplikacích.

Předmět je zaměřen na výuku výpočetní techniky na ZŠ, její řízení a praktické využití získaných znalostí a dovedností během studia na KTEIV.
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: tvořit interaktivní prezentace o svých teoretických znalostech v oblasti IT; tvořit školní plány na výuku z oblasti informatiky; předkládat poznatky o metodách výuky a oblastech výuky na ZŠ; aktivně vyučovat látku z oblasti výpočetní a komunikační techniky

Kurz pokrývá látku základů výpočetní techniky podle kurikula Cisco IT Essentials 5.0